Retrogradita planet v letech 2021 a 2022

Merkur bude retrográdní v těchto obdobích:

30.1. – 21.2. 2021
30.5.- 23.6. 2021
27.9. – 18.10.2021
14.1. – 4.2. 2022
10.5. – 3.6. 2022
10.9.- 2.10.2022
29.12. 2022 – 18.1. 2023

Merkur je retrográdní 3 – 4x za rok na období cca 24 dní (19% z celkového pohybu).
V období retrográdního Merkura se nedoporučuje začínat důležité projekty, podepisovat důležité dokumenty, kupovat nebo prodávat auto, dům, mobil nebo počítač, stěhovat se do nového bydlení, vyjednávat o důležitých věcech a rovněž roznášet pomluvy. Pokud děláme nějakou intelektuální práci, je třeba dbát zvýšené pozornosti na detaily, jako jsou přepisy, přeřeknutí, špatně přečtené slovo, špatně odeslaná SMS apod.
V tomto období dochází k většímu výskytu komplikací s komunikačními prostředky – sekají se počítače, mobily, auta apod. Problém v obchodování, zprostředkování, s poštou apod.
Naopak se doporučuje zálohovat obsah počítače, dělat kopie dokumentů a smluv, kontrola spisů, přehodnocování našich záměrů, servis kola, auta, počítače apod., dočíst knihy, které jsme nedočetli, zarovnávat fotografie v albech, dopsat knihu nebo dopis.
Mohou se nečekaně objevit lidé z minulosti, zapomenuté maily, dopisy nebo zprávy. Také se mohou nečekaně vynořit vzpomínky, které jsme dávno zapomněli a které nám pomohou pochopit některé souvislosti nebo blízké lidi.

Venuše bude retrográdní v tomto období:

19.12. 2021 – 29.1. 2022

Venuše je retrográdní každých 19 měsíců na cca 42 dní (19% z celkového pohybu).
Retrogradita Venuše se pociťuje nejvíce ze všech planet.
V tomto období je těžší přijímat a vyjadřovat lásku. Nedoporučuje se vstupovat do manželství, investovat do drahých věcí, dělat úpravy v domově nebo v kanceláři a dělat úpravy na našem vzhledu. Není ideální investovat peníze do větších projektů.
V tomto období je naopak vhodné dořešit finanční a vztahové záležitosti – splatit dluhy, doplatit složenky apod., zkontaktovat lidi, o kterých jsme dlouho neslyšeli a na které už nějakou dobu myslíme.
V tomto období se také do našeho života mohou vrátit staří známí nebo milenci, abychom s nimi dořešili staré záležitosti.
Můžeme se rovněž vrátit k dřívějšímu účesu, stylu oblékání apod.
Je to období introspekce a přehodnocování našeho vztahu k blízkým lidem, k penězům a k našemu vzhledu.
V tomto období můžeme dokonce potkat spřízněnou duši, ale pro další kroky je doporučeno počkat, až se Venuše dostane do přímého chodu, abychom nebyli zbytečně rozčarovaní.

Mars bude retrográdní v tomto období:

30.10. 2022 – 12.1. 2023

Mars je retrográdní každých 25 měsíců na cca 80 dní (9% z celkového pohybu).
V tomto období je zbržděné naše sebeprosazení, sebevyjádření a schopnost naplňovat vlastní tužby. Proto se nemáme pouštět do žádných sporů a hádek, nemáme být příliš asertivní, nejednat rychle a unáhleně, ale naopak zhodnotit vlastní dosavadní akce a záměry.
V této době je vhodný čas pro terapii, duchovní a energetická cvičení. Je to vhodný čas pro analýzu vlastních motivací, frustrací, vnitřního hněvu, agrese a bloků a jejich zpracování konstruktivním směrem.
Než něco podnikneme, jak v běžném rozhodování, tak i v sexuální oblasti, je potřeba to důkladně promyslet, abychom pak ničeho nelitovali. Můžeme jednat impulsivně, chaoticky, anebo naopak reagovat příliš submisivně, apaticky a ustrašeně. Nepřiměřené nebo nevyrovnané reakce.
V tomto období se mohou vynořit lidé nebo nastat situace, které z nás mohou nečekaně vytáhnout potlačený vztek, zlost, násilí nebo i sexuální žádostivost. V určitých situacích si můžeme výrazněji uvědomit vlastní bloky, strachy a potlačení, což může na jednu stranu přinést bolestivé poznání, na druhou stranu možnost tyto bloky přijmout, pochopit a zpracovat.

Jupiter bude retrográdní v těchto obdobích:

20.6.- 18.10.2021
28.7. – 24.11.2022

Jupiter je retrográdní každých 13 měsíců po dobu cca 4 měsíců (cca 40% z celkového pohybu).
V období retrográdního Jupitera se nám může zdát, že nám nepřeje štěstí. Je to období filosofické a duchovní introspekce. Období testování, zda jsme připraveni na štěstí, lásku a peníze. Přehodnocování našeho smyslu života, hodnot, co pro nás znamená štěstí a úspěch. Můžeme více řešit společenské otázky a hodnoty.
Skvělý čas pro duchovní růst, vnitřní práci, duševní vývoj a vzdělávání, které zhodnotíme, až se Jupiter dostane do přímého chodu.
V tomto období máme větší šanci rozpoznat sebedestruktivní chování, které se nám vymknulo z rukou, ale dosud jsme to neviděli. Může se jednat o přílišné kouření, přejídání, lakomství ale i o honbu za pracovním úspěchem. Díky nějaké drastické situaci nebo člověku budeme schopni zatřást vlastní lhostejností a zaslepeností.
V tomto období se nedoporučuje pouštět do rizikových aktivit a podniků, hazardu, spekulací, větších investicí, do neuvážených soudních sporů či rizikových cest do zahraničí.

Saturn bude retrográdní v těchto obdobích:

23.5. – 11.10 2021
4.6. – 23.10. 2022

Saturn je retrográdní každých 12 měsíců po dobu 4,5 měsíců (cca 40% z celkového pohybu).
V období retrográdního Saturna se řeší karma a vyvstávají nedořešené věci z minula. Je to období většího omezení, zpoždění, překážek, bloků, strachů a úzkosti.
Retrográdní Saturn přináší více zodpovědnosti do příslušného domu, kterým v nativitě prochází. Přináší testování a náročné ale hodnotné zkušenosti pro náš budoucí vývoj. Dává šanci vidět a přiznat si chybu v dané oblasti a přehodnotit dosavadní činnost, myšlení a postoje, abychom v období přímého chodu Saturna mohli postoupit na vyšší level.
V tomto období se mohou vynořit lidé nebo situace, které budou testovat naši vnitřní stabilitu, zodpovědnost, sebedisciplínu a rovněž vyrovnanost a stabilitu ve vnějším světě, zejména v oblasti naší kariéry a životního poslání.
Můžeme dořešit nedokončenou záležitost s nějakou autoritou – otcem, šéfem, učitelem, domovníkem apod. Objevování a posilování vnitřní autority.
Obecně přehodnocování saturnských témat: disciplína, zodpovědnost, povinnost, struktura řád, vnitřní pevnost, stabilita, schopnost překonávat překážky a snášet nepohodlí. Zda jsem na sebe příliš tvrdý nebo příliš měkký. Zda jsem vytrvalý. Vztah ke svým ambicím – zda odpovídají mému vnitřnímu nastavení.

Uran bude retrográdní v těchto obdobích:

15.8. 2020 – 14.1 2021
20.8. 2021 – 18.1. 2022
24.8. 2022 – 22.1.2023

Retrogradita Urana trvá 155 dní každý rok (cca 40% z celkového pohybu).
V tomto období může být problém něco změnit. Nejdříve musíme projít vnitřní změnou a pak, až se Uran obrátí do přímého směru, pak se změny začnou manifestovat do vnějšího světa.
Radikální změny jako rozchod nebo odchod ze zaměstnání nemusí mít dlouhého trvání nebo těchto změn můžeme později litovat.
Pokud jsme v předchozím období dělali změny, nebo se chovali rebelujícím nebo revolučním způsobem, pak během Uranovy retrogradity můžeme získat větší náhled na naše radikální postoje a chování, přehodnotit je a pak své revoluční chování uplatnit efektivněji.
Toto období není vhodné na podávání patentů, zavádění vynálezů nebo nových technologií do chodu nebo uveřejňování vlastních originálních nápadů, neboť zřejmě budou ještě potřebovat doladit.
Je také možné, že vstup do nějaké organizace nebo spolku v tomto období nebude odpovídat úplně našim představám, což se pak odkryje za přímého chodu Urana.
Naopak v tomto období se můžeme navrátit k nějakému nápadu, výzkumu nebo vynálezu z minula, můžeme se znovu spojit se skupinou lidí z dřívější doby, oživit v sobě staré ideje a plány do budoucnosti.
V tomto období máme šanci přehodnotit naši originalitu a výjimečnost a způsob, jak ji uplatnit ve vnějším světě.

Neptun bude retrográdní v těchto obdobích:

25.6. – 1.12. 2021
28.6. – 4.12. 2022

Neptun je retrográdní každý rok po dobu 160 dní (cca 40% z celkového pohybu).
Během tohoto období se může ukázat realita jinak, než jsme si doposud mysleli. Odhalování iluzí. Najednou můžeme zjistit, že jsme si něco nalhávali jak v partnerském vztahu, tak práci nebo ve vztahu k penězům. Může se vynořit něco z minulosti, co jsme neviděli reálně. Nějaká situace nebo vztah v nás může evokovat dávno zasunutou bolest nebo zkušenost.
Zesílená citlivost, vnímavost a empatie, ale zaměřená dovnitř. Intenzivnější strach a úzkosti. Nebezpečí úniku k alkoholu, drogám nebo k pornu.
Během tohoto období se může ukázat zdroj bolesti, které jsme se dosud snažili utéct nebo ji potlačili. Může se to týkat pocitu ponížení, zrady, nepochopení, strachu, úzkosti a pocitu viny. Může být více přemýšlení o vlastních problémech a intenzivnější strach o sebe. Sebelítosti, sociální fobie, deprese, pocit samoty a izolace.
Zesilují se fóbie, hypochondrie, paranoia, což na druhou stranu dává vhodné podmínky pro jejich zpracování. Ideální čas pro duchovní práci, čtení duchovních knih, psychoterapii, meditaci, jógu, studium astrologie, Tarotu, plavání a čistící dietu.
Období, kdy se snadněji odhalují lži a přetvařování. Zvýšená intuice, ale i přecitlivělost.
Znovuobjevení nějaké kreativity, návrat k umění, k hudbě nebo k nějaké duchovní disciplíně či náboženství. Objevení vlastního kreativního potenciálu, který se pak může manifestovat během přímého chodu Neptuna.
Rekapitulace našeho vztahu k pomáhání a obětování se, k charitativní činnosti, k duchovním pravdám – zda odpovídají našim potřebám.
Co se týče zdraví, je lepší se v tomto období poradit s více doktory, neboť hrozí riziko chybné diagnózy (zejména, pokud tranzitující retrográdní Neptun prochází Vašim 6. domem).

Pluto bude retrográdní v těchto obdobích:

27.4. – 6.10. 2021
29.4. – 8.10. 2022

Pluto je retrográdní 5 měsíců každý rok (cca 40% z celkového pohybu).
Během retrogradity Pluta se nám vyzrcadlí náš přístup k moci a kontrole v našem životě, k naší sexualitě, postoji k penězům, k našim závislostem na lidech nebo materiálních věcech, k ochotě sdílet a důvěřovat.
Mohou se vynořit situace, ve kterých se zesílí plutonská témata (kontrola, moc, žárlivost, zrada, závist, sexualita) a díky nim budeme nuceni opustit jak některé lidi a situace, tak i naše negativní a destruktivní zvyky a chování. Je to období čištění od patologických myšlenkových vzorců, závislostí, předsudků, podezírání, tajnůstkářství, hazardu a obsesivních tendencí.
Může být zesílená potřeba po soukromí, potřeba zpracovat svoje tajnosti, strachy, odchylky, za které se stydíme, na druhou stranu zesílená schopnost regenerace, jak z psychických, tak fyzických obtíží. Zhodnocování našich nekompromisních postojů, tlaků, manipulací na druhé lidi nebo naopak od druhých lidí. Náhlé odhalení těchto tendencí. Zesílená citlivost na sexuální energie. Odhalení motivací druhých lidí, ale i vlastních motivací, včetně sexuálních.
Až se Pluto dostane do přímého chodu, měli bychom být více očištěni od negativních faktorů, které nám dosud bránili žít život čistěji a opravdověji.

Cheirón bude retrográdní v těchto obdobích:

15.7. – 19.12. 2021
19.7. – 23.12. 2022

Cheirón je retrográdní cca 5 měsíců každý rok (cca 40% z celkového pohybu).
Během Cheironovy retrogradity v nás můžou ožívat dávno zasunutá traumata a bolesti, jak fyzická, tak psychická. Je potřeba pochopit a přijmout minulost, abychom mohli tvořit budoucnost založenou na vnitřní pravdě. Potřeba odpustit sobě a druhým, přijmout nedokonalost sebe a ostatních lidí. Budou se vynořovat lidé a situace, kteří v nás oživí dávné bolesti a tím nám dali šanci je zpracovat.
Vhodný čas pro terapii, protože v tomto období máme lepší přístup ke svému podvědomí a ke svým nejniternějším potřebám a hluboce zasunutým traumatům.
V tomto období máme přehodnotit svoje vztahy a minulá rozhodnutí, zda nám skutečně přináší to, co jsme od nich očekávali a zda jsou v souladu s našim nastavením.
Velká potřeba sebelásky a péče o svoje tělo a duši. Můžeme potkat našeho dávného učitele, duchovního vůdce nebo léčitele, který v nás oživí zapomenuté schopnosti, touhy nebo plány. Můžeme se vrátit k nějaké metodě, duchovnímu cvičení, znovuobjevit inspirující knihu nebo film.
(Znovu)objevení naší jedinečnosti, daru zranitelnosti a citlivosti a (znovu) objevit nebo oživit možnost, jak je uplatnit v pomoci a inspirování druhých lidí.

Na závěr

Při posuzování retrográdních planet vůči našemu osobnímu horoskopu je třeba zhodnotit, jakým znamením prochází retrográdní planeta a kterým domem našeho osobního horoskopu. Jaký má tato tranzitující planeta vztah k našim osobním planetám – jak v tranzitech, tak její radixové postavení ve znamení a domě, její aspekty, zda je v nativitě sama retrográdní, stacionární nebo v přímém chodu.
Osobní horoskop a tranzity na něj je třeba posuzovat jako jednotný vzájemně se ovlivňující celek.

Zdroje:

www.astrologie.najdise.cz
www.astrologyking.com